Táto webová stránka používa súbory cookie. Ďalším používaním stránky Optimex-Shop.com súhlasíte s používaním súborov cookie. Detailné informácie a spôsob odmietnutia používania súborov cookie nájdete v našich informáciách o ochrane osobných údajov.  Viac informácií.
Prijať

podmienky

1.              Rozsah použitia

1.1          Tovar ponúkaný v obchode OPTIMEX je určený výhradne spotrebiteľom v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka (ďalej len: „zákazník“). Tovar sa predáva len na súkromné použitie. Ďalší predaj tovaru v obchodnom styku je zakázaný.
1.2          V prípade obchodného a komerčného ďalšieho predaja získaného tovaru bez získania predchádzajúceho súhlasu ponúkajúceho je predajca za každé takéto porušenie povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorú po primeranom posúdení určí spoločnosť OPTIMEX. Tú môže v prípade sporu posúdiť príslušný súd.
1.3          Predaj tovaru je možný len v bežných množstvách, pokiaľ nie je v popise výrobku uvedené inak.

2.              Uzavretie zmluvy

2.1        Popis výrobkov uvedený v online obchode spoločnosti OPTIMEX nie je záväznou ponukou zo strany spoločnosti OPTIMEX, ale slúži na odovzdanie záväznej objednávky zákazníkovi.
2.2        Zákazník môže ponúkaný tovar objednať prostredníctvom objednávky dostupnej v online obchode spoločnosti OPTIMEX. Zákazník po vložení tovaru do virtuálneho košíka a spustení elektronického procesu objednávky kliknutím na tlačidlo ukončenia objednávky objednáva právne záväznú zmluvnú objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v nákupnom košíku v množstve, ktoré zákazník do nákupného košíka vložil.
2.3        Po prijatí tejto objednávky pošle spoločnosť OPTIMEX zákazníkovi e-mail, ktorý potvrdí príjem objednávky v spoločnosti OPTIMEX a uvedie jej podrobnosti (potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky ďalej obsahuje aj zvolený spôsob platby a s ním súvisiace informácie o platbe. Potvrdenie objednávky nie je prijatím ponuky resp. objednávky zákazníka, ale má zákazníka informovať o prijatí objednávky spoločnosťou OPTIMEX. Najneskôr do odoslania výrobkov dostane zákazník od spoločnosti OPTIMEX všetky zákaznícke informácie, ktoré si môže vytlačiť ako podklady.
2.4       Spoločnosť OPTIMEX môže objednávku zákazníka prijať do piatich dní tak, že
  • spoločnosť OPTIMEX pošle zákazníkovi písomné potvrdenie zákazky alebo potvrdenie zákazky v textovej forme (fax alebo e-mail), pričom je pre zákazníka rozhodujúce prijatie potvrdenia zákazky, alebo
  • spoločnosť OPTIMEX dodá zákazníkovi objednaný tovar, pričom je rozhodujúce dodanie tovaru zákazníkovi, alebo
  • spoločnosť OPTIMEX vyzve zákazníka na zaplatenie sumy po doručení jeho objednávky.
Ak existuje viac z uvedených možností, je zmluva uzavretá v momente, kedy dôjde k splneniu jednej z uvedených možností. Lehota na prijatie objednávky začína plynúť dňom odoslania objednávky zákazníkom a končí po uplynutí piateho dňa po odoslaní objednávky. Ak spoločnosť OPTIMEX objednávku zákazníka neprijme v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie objednávky s tým, že zákazník už viac nie je viazaný prejavom svojej vôle.
2.5        Pri odoslaní objednávky cez objednávkový online formulár spoločnosti OPTIMEX sa uloží text zmluvy spoločnosti OPTIMEX, ktorý sa po odoslaní objednávky zákazníkom odošle spolu s týmito VOP v textovej podobe (napr. e-mail, fax alebo list). Text zmluvy po odoslaní objednávky už nebude na internetovej stránke spoločnosti OPTIMEX dostupný pre zákazníka.
2.6        Pred záväzným odoslaním objednávky cez online objednávkový formulár spoločnosti OPTIMEX, môže zákazník po dôkladnom prečítaní informácií zobrazených na obrazovke nájsť chyby v poliach určených na vkladanie údajov. Účinným technickým prostriedkom na lepšie vyhľadávanie chýb v údajoch je funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej je možné priblížiť informácie uvedené na obrazovke. Svoje zadané údaje môže zákazník v rámci elektronického procesu objednávky upravovať pomocou klávesnice a myši dovtedy, kým proces objednávky neukončí kliknutím na tlačidlo jeho ukončenia.
2.7        Zmluva je dostupná v nemeckom a anglickom jazyku.
2.8        Vybavenie objednávky a kontaktovanie zákazníka sa spravidla uskutoční e-mailom, pomocou automatického vybavenia objednávky. Zákazník sa musí uistiť, že jeho e-mailová adresa zadaná pri vybavovaní objednávky je správna, aby na nej mohol prijímať e-maily od spoločnosti OPTIMEX. Okrem toho sa musí zákazník pri použití filtrovania nevyžiadanej pošty SPAM uistiť, že dokáže prijať všetky e-maily odoslané spoločnosťou OPTIMEX alebo tretími stranami, ktoré spoločnosť poverila vybavením objednávky.

3.              Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1        Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy.
3.2        Bližšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v poučení o odstúpení od zmluvy spoločnosti OPTIMEX.
3.3        Právo na odstúpenie od zmluvy neplatí pre spotrebiteľov, ktorí nemajú v momente uzatvorenia zmluvy sídlo v žiadnom členskom štáte Európskej únie, a ktorých výhradné sídlo a dodacia adresa sa v momente uzatvorenia zmluvy nachádza mimo Európskej únie.

4.              Ceny a platobné podmienky

4.1        Všetky ceny sú uvedené v eurách (€) vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších poplatkov za dodanie a dopravu. Výšku poplatkov za dodanie a dopravu nájdete na tomto odkaze: [odkaz]
4.2        Smerodajné sú ceny uvádzané v čase objednávky. Akcie v online obchode môžu byť časovo alebo množstevne obmedzené. Podrobnosti sú uvedené v príslušnom popise výrobku.
4.3        Zákazník uhradí platby týkajúce sa jeho objednávky v online obchode prostredníctvom akceptovaných spôsobov platieb. Medzi akceptované spôsoby platby patrí:
  • Kreditná karta/odrátanie sumy z účtu cez službu PayPal PLUS
Pri platbe kreditnou kartou cez službu PayPal Plus nemusí mať zákazník účet PayPal, aby mohol zaplatiť pomocou služby PayPal PLUS. Služba PayPal PLUS umožňuje zákazníkovi priamo zadať svoje platobné údaje.
  • PayPal
Pri platbe cez PayPal bude zákazník na konci procesu objednávania presmerovaný priamo na stránku služby PayPal. V prípade služby PayPal sa môže zákazník buď prihlásiť do svojho účtu, vytvoriť si nový účet, alebo zaplatiť ako hosť PayPal.
  • Platba vopred
Pri platbe na faktúru sa objednané výrobky odošlú až potom, ako bude platba zákazníka pripísaná na účet spoločnosti OPTIMEX. Po svojej objednávke dostane zákazník e-mail s informáciami o prevode (potvrdenie objednávky). Zákazník musí pri prevode uviesť do poľa s účelom platby svoju „referenciu platby,“ ktorú dostal spolu s potvrdením objednávky.
V závislosti od banky môže trvať až štyri dni, kým platba zákazníka príde na účet spoločnosti OPTIMEX. Objednané výrobky sú pre zákazníka rezervované až do prijatia platby, vždy maximálne 14 dní.

Bankové spojenie:
Príjemca platby: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Účel použitia: „Referencie platby“ zákazníka

Pri vrátení platby zákazníkovi (napr. v prípade odstúpenia od zmluvy) použije spoločnosť OPTIMEX rovnaký spôsob platby, aký si vybral zákazník pri svojej objednávke.

5.              Dodacie podmienky a podmienky odoslania

5.1           Dodanie je možné len v rámci Európy.
Pri dodávkach mimo Nemecka môže dôjsť v jednotlivých prípadoch k povinnosti zaplatiť ďalšiu daň alebo poplatky (napr. clo). Platbu v tomto prípade nedostane ponúkajúci, ale príslušný colný, prípadne daňový úrad.
Nebezpečný tovar, ako napr. akumulátory, nie je podľa nariadení IATA možné odoslať do všetkých krajín, prípadne do určitých regiónov. O tomto bude zákazník samotný informovaný v popise tovaru a pred uzavretím kúpnej zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy nie je v tomto prípade možné.
5.2        Pri tovaroch, ktoré sa dodávajú prostredníctvom zásielkovej spoločnosti sa dodanie uskutoční „po obrubník,“ čiže po najbližší obrubník na verejnom chodníku v blízkosti dodacej adresy, pokiaľ nie je v informáciách o dodaní v online obchode spoločnosti OPTIMEX uvedené inak alebo pokiaľ nie je dohodnuté inak.
5.3        Ak prepravná spoločnosť pošle tovar späť predajcovi z dôvodu, že dodanie zákazníkovi nebolo možné, bude zákazník niesť náklady za neúspešné doručenie. To neplatí v prípade, keď zákazník využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak uvedie okolnosti, ktoré viedli k tomu, že zásielka nemohla byť doručená, ak za tieto okolnosti nenesie zodpovednosť alebo ak dočasne nemohol zásielku prevziať, to však len v prípade, že spoločnosť OPTIMEX ho v primeranom čase o zásielke informovala.
5.4        Ak je zákazníkom spoločnosť, riziko náhodnej skazy alebo zhoršenia stavu výrobku prechádza pri prevzatí výrobku zmluvným logistickým partnerom na zákazníka.
5.5        Spoločnosť OPTIMEX si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedostatočného alebo neprimeraného zaistenia vlastných dodávok. To platí len v prípade, že spoločnosť OPTIMEX nedokáže obhájiť neschopnosť tovar dodať a s potrebnou svedomitosťou uzavrela s dodávateľom konkrétny krycí obchod. Spoločnosť OPTIMEX vynaloží všetku snahu na to, aby tovar obstarala. V prípade nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti tovaru bude zákazníka okamžite informovať a okamžite zabezpečí náhradný tovar.

6.              Výhrada vlastníckeho práva

6.1        Výrobky dodané pred zaplatením zostávajú majetkom spoločnosti OPTIMEX až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane možných vedľajších pohľadávok spoločnosti OPTIMEX súvisiacich s výrobkom (napr. náklady na prepravu).
6.2        Počas existencie výhrady vlastníckeho práva nemôže zákazník s výrobkami voľne nakladať (ako napr. prevod vlastníctva, založenie).

7.    Predmet poskytovania služieb

7.1        Dodané výrobky sú bez vecných nedostatkov, ak sú v momente odovzdania zákazníkovi vhodné na bežné používanie a majú bežné vlastnosti tohto typu výrobku. Odchýlky, ktoré len nepatrne obmedzujú hodnotu a spôsobilosť výrobku, nie sú chybou.
8.1        Vlastnosti, ktoré zlepšujú alebo len nepatrne obmedzujú hodnotu a spôsobilosť výrobku, nie sú odchýlkou od dohodnutých daností výrobku.

8.              Škody vzniknuté počas prepravy

8.1           Zákazník musí tovar, ktorý bol viditeľne poškodený počas prepravy, okamžite nahlásiť dopravcovi. Okrem toho musí informovať zákaznícky servis spoločnosti OPTIMEX telefonicky na čísle +49 2234 - 990 92 70 alebo e-mailom na adrese order@optimex-services.com. Neskorá reklamácia alebo kontaktovanie nebude mať žiadne dôsledky pre zákonom stanovené záručné práva. Zákazník ale takto pomôže spoločnosti OPTIMEX uplatniť si nároky voči prepravcovi, prípadne nároky vyplývajúce z poistenia zásielky.
8.2           Ak je zákazník obchodník a ak je zmluva súčasťou jeho obchodnej živnosti, platí § 377 Obchodného zákonníka.

9.              Vecné nedostatky (záruka)

9.1           V prípade nedostatkov alebo v prípade, že zákazník potrebuje technickú podporu, je mu k dispozícii technická podpora spoločnosti OPTIMEX, pod číslom 15 v uvedených kontaktných informáciách.
9.2           V prípade nedostatkov, ktorých príčina existuje v čase prenosu rizika, nahradí spoločnosť OPTIMEX chybný tovar podľa želania zákazníka okrem prípadu, že by boli s vybraným druhom náhradného plnenia spojené neprimerané náklady pre spoločnosť OPTIMEX. V tomto prípade je nárok zákazníka obmedzený na iný druh náhradného plnenia.
9.3           V prípade náhradnej zásielky z dôvodu chybného spotrebného tovaru vymontuje spoločnosť OPTIMEX tovar z dotknutého predmetu, pokiaľ ho tam zákazník v dobrej viere osadil a správne namontuje tovar z náhradnej dodávky do predmetu alebo poverí jeho správnym zabudovaním tretiu stranu (napr. servisného partnera), alebo postup určí spoločnosť OPTIMEX, ktorá bude niesť náklady na tieto činnosti. Spoločnosť OPTIMEX môže obmedziť náhradu nákladov na primeranú sumu vzhľadom na hodnotu, ktorú by mal spotrebný tovar, keby bol v súlade so zmluvou a môže obmedziť aj dôležitosť rozporu pomernej čiastky so zmluvou.
9.4           Zákazník musí predložiť spoločnosti OPTIMEX podklady a informácie potrebné na odstránenie nedostatkov.
9.5           Nároky vyplývajúce z nedostatkov sa nevzťahujú na prirodzené opotrebovanie alebo poškodenie, ktoré vzniklo po dodaní z dôvodu nesprávnej alebo nedbanlivej manipulácie, nadmerného zaťažovania alebo zaťažovania, na ktoré nie je výrobok určený, používania nevhodných prevádzkových prostriedkov zo strany zákazníka, alebo používania, ktoré spôsobilo neprimerané zmeny na výrobkoch, ktoré prípadne vznikli v dôsledku mimoriadnych vonkajších vplyvov, ktoré podľa zmluvy nemožno predpokladať. Nároky sa nevzťahujú ani na nereprodukovateľné softvérové chyby.
9.6           Zákazník má právo znížiť kúpnu cenu alebo odstúpiť od zmluvy, keď nedošlo k dodatočnému plneniu alebo nie je toto pre spoločnosť OPTIMEX prijateľné. Oprava poškodeného tovaru sa po druhom neúspešnom pokuse považuje za nepodarenú, ak nevyplýva z podstaty veci, chyby alebo iných okolností niečo iné. V prípade odstúpenia od zmluvy má spoločnosť OPTIMEX nárok na odškodné za doterajšie používanie chybného výrobku.
9.7           Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, budú nároky vyplývajúce z nedostatkov novo zakúpeného tovaru premlčané 24 mesiacov po jeho dodaní a pri kúpe používaných výrobkov 12 mesiacov po dodaní tovaru.
9.8           Ak zákazník vystupuje ako spoločnosť, budú nároky vyplývajúce z nedostatkov novo zakúpeného tovaru premlčané 12 mesiacov po jeho dodaní. Záruka na používané výrobky je v prípade zákazníka, ktorý vystupuje ako spoločnosť, vylúčená; ručenie za poškodenie zdravia, ako aj škody spôsobené zámerným, hrubým, nedbanlivým alebo zákerným správaním zo strany spoločnosti OPTIMEX a zákonom stanovená záruka na tovar zostávajú nedotknuté.
9.9           Zákazník výslovne súhlasí s odstúpením od poskytnutia záruky v servisnej spoločnosti autorizovanej spoločnosťou OPTIMEX v krajine, v ktorej bol tovar zakúpený.
9.10         Nároky na náhradu škôd sú vylúčené, pokiaľ nie sú v súlade s odsekom 8 zaručené.

10.           Ručenie

10.1         Spoločnosť OPTIMEX ručí neobmedzene za škody, ktoré musí zdôvodniť, vyplývajúce zo zranenia alebo ublíženia na zdraví, ako aj v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti. Ručenie podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, ako aj záruka zostávajú nedotknuté.
10.2         Pri ľahkom nedbanlivom porušení všetkých zásadných zmluvných povinností je ručenie spoločnosti OPTIMEX obmedzené na typické škody uvedené v zmluve a predvídateľné škody.
10.3         Spoločnosť OPTIMEX nahradí v prípade vecných škôd náklady na opätovnú výrobu predmetu až do výšky 250 000 eur na každú škodovú udalosť.
10.4         Spoločnosť OPTIMEX neberie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vyplývajú z nedbanlivého zaobchádzania zákazníka so svojimi zákazníckymi údajmi (napr. údaje o kreditnej karte, údaje o účte atď.). Zákazník musí preto zaobchádzať so svojimi zákazníckymi údajmi veľmi starostlivo.
10.5         Ďalšie nároky zákazníka na náhradu škody, ktoré nie sú uvedené v týchto podmienkach, bez ohľadu na ich dôvod, a to najmä nároky vyplývajúce z ušlého zisku, straty informácií a údajov, následné škody alebo zbytočné náklady sú vylúčené. Zmena dôkazného bremena v neprospech zákazníka nie je spojená s vyššie uvedenými nariadeniami

11.           Alternatívne urovnanie sporov

11.1         Európska komisia pripravila pre spotrebiteľov platformu na mimosúdne vyrovnanie sporov. Spotrebitelia dostanú možnosť vyriešiť spory týkajúce sa ich online objednávok najprv bez zapojenia súdov. Platforma na riešenie sporov je dostupná na tomto externom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Spotrebiteľ Spoločnosť nie je pripravená ani povinná zúčastniť sa na konaní v rámci dokazovania v prípade sporov.

12.           Záverečné ustanovenia

12.1         Pre likvidáciu batérií a starých zariadení platia pokyny „Pokyny k zákonu o batériách,“ ktoré sú priložené k zásielkam ako príloha a dostupné v online obchode na adrese http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Zákazník ich musí dodržiavať.
12.2         Platia výhradne nemecké zákony. Dohovor OSN o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru z 11. 04. 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) sa neuplatňuje. Ak je zákazník spotrebiteľom, platia okrem toho nevyhnutné nariadenia o ochrane spotrebiteľov v krajine, v ktorej má zákazník svoj obvyklý pobyt, pokiaľ tieto nariadenia poskytujú zákazníkom ďalšiu ochranu.
12.3         Spoločnosť OPTIMEX môže postúpiť tretím stranám pohľadávky voči zákazníkovi súvisiace s objednávkami zákazníka v online obchode v rámci právnych predpisov.
12.4         Vedľajšie dohody, zmeny a/alebo doplnenia musia mať textovú podobu.
12.5         Ak nie je sídlo súdu zákazníka v Nemecku alebo v inom členskom štáte EÚ alebo ak je zákazník obchodníkom, právnickou osobou podľa verejného práva alebo verejno-právneho účelového združenia majetku, výlučným sídlom súdu v prípade každého sporu súvisiaceho so zmluvou je mesto Kolín.
12.6         Ak jednotlivé ustanovenia týchto VOP stratia úplne alebo čiastočne svoju platnosť, nedotkne sa to platnosti zvyšku zmluvy.
 
Kontakt:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
50858 Kolín
Nemecko
Tel.: +49 2234 - 990 92 70
Fax: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Okresný súd Kolín, oddelenie Obchodného registra B č. 65256, IČ DPH DE 815054497