Dette websted anvender cookies. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet optimex-Shop.com, accepterer du anvendelsen af cookies. Detaljerede oplysninger, og hvordan du til enhver tid kan gøre indsigelse mod brug af cookies, er beskrevet i vores meddelelser om beskyttelse af personoplysninger.  Flere oplysninger.
Acceptér

Betingelser

1. Anvendelsesområde

1.1          Varerne, der tilbydes i OPTIMEX-shoppen, er udelukkende rettet mod forbrugere i henhold til § 13 BGB (tysk civillovbog) (herefter benævnt: „kunde“). Salget af varerne sker udelukkende til privat brug. Videresalg af varerne i erhvervsmæssig sammenhæng er forbudt.
1.2          I tilfælde af et erhvervsmæssigt og kommercielt videresalg af de erhvervede varer, uden at udbyderen forinden har givet tilladelse hertil, er køber forpligtet til at betale et strafgebyr pr. krænkelse, som OPTIMEX finder passende, og som den kompetente ret i tilfælde af tvist skal efterprøve.
1.3          Leveringen af varerne sker udelukkende i mængder, der svarer til normale husholdninger, medmindre andet er angivet i produktbeskrivelsen.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1        Produktbeskrivelserne i OPTIMEX’ online-shop udgør ikke bindende tilbud fra OPTIMEX’ side, men giver kunden mulighed for at afgive et bindende kontrakttilbud.
2.2        Kunden kan afgive dette tilbud via bestillingsmuligheden, der er integreret i OPTIMEX’ online-shop. I denne forbindelse afgiver kunden efter placering af de udvalgte varer i den virtuelle indkøbskurv og afslutning af den elektroniske bestillingsprocedure et retligt bindende kontrakttilbud ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsproceduren for de varer, der ligger i indkøbskurven i det af kunden angivne antal.
2.3        Når dette tilbud er modtaget, sender OPTIMEX en e-mail til kunden med bekræftelse på modtagelsen af bestillingen hos OPTIMEX og viser bestillingens detaljer (ordrebekræftelse). Desuden indeholder ordrebekræftelsen den valgte betalingsmåde og de tilhørende informationer vedrørende betalingen. Denne ordrebekræftelse er endnu ikke en accept af kundens tilbud eller bestilling men har blot til formål at meddele kunden, at bestillingen er indgået hos OPTIMEX. Senest ved levering af produkterne modtager kunden alle kundeinformationer fra OPTIMEX til udskrivning som egen dokumentation.
2.4       OPTIMEX kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage
  • ved fremsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse til kunden eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvor kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
  • ved levering af den bestilte vare til kunden, hvor kundens modtagelse af varen er afgørende, eller
  • ved opfordring til kunden om betaling efter at kunden har afgivet bestillingen.
Hvis flere af de ovenfor nævnte alternativer foreligger, etableres kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovenfor nævnte alternativer indtræffer først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har afgivet tilbuddet, og slutter, når den femte dag efter afgivelsen af tilbuddet er udløbet. Hvis ikke OPTIMEX accepterer tilbuddet inden for ovenfor nævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet, hvilket medfører, at kunden ikke længere er bundet til sin hensigtserklæring.
2.5        Ved afgivelse af et tilbud via OPTIMEX’ online-bestillingsformular gemmes kontraktteksten af OPTIMEX og sendes til kunden, når denne har afgivet sin bestilling, tillige med de foreliggende standardvilkår i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev). Når kunden har afgivet sin bestilling er det ikke længere muligt at hente kontraktteksten via OPTIMEX’ internetside.
2.6        Inden den bindende afgivelse af bestillingen via OPTIMEX’ online-bestillingsformular kan kunden læse informationerne, der vises på skærmen, opmærksomt igennem med henblik på eventuelle indtastningsfejl. Et effektivt teknisk hjælpemiddel til nemmere at konstatere indtastningsfejl er browserens forstørrelsesfunktion, der kan forstørre visningen på skærmen. Kunden kan kontrollere sine indtastninger i forbindelse med den elektroniske bestillingsproces via de sædvanlige tastatur- og musefunktioner inden klikket på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.7        Til indgåelse af kontrakten står sprogene engelsk og tysk til rådighed.
2.8        Bestillingsafvikling og kontakt sker sædvanligvis via e-mail og automatisk afvikling af bestillingen. Kunden skal kontrollere, at den oplystet e-mailadresse til afvikling af bestillingen er korrekt, således e-mail sendt af OPTIMEX til denne adresse bliver modtaget. Navnlig skal kunden ved brug af spamfiltre sikre, at alle e-mail, der sendes af OPTIMEX eller tredjeparter, som OPTIMEX har overdraget bestillingsafviklingen, kan nå frem til kunden.

3. Fortrydelsesret

3.1        Forbrugere har principielt fortrydelsesret.
3.2        Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af OPTIMEX’ fortrydelsesregler.
3.3        Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der på tidspunktet for indgåelse af kontrakten ikke er bosiddende i en medlemsstat i Den Europæiske Union, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse på tidspunktet for indgåelse af kontrakten ligger uden for Den Europæiske Union.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1        Alle priser er i euro (€), inklusive moms og eksklusive leverings- og forsendelsesomkostninger. Leverings- og forsendelsesomkostningerne kan ses under følgende link: [Link]
4.2        Priserne på bestillingstidspunktet er gældende. Kampagnetilbud i online-shoppen kan være begrænset med hensyn til tidsrum og mængde. Nærmere oplysninger fremgår af den pågældende produktbeskrivelse.
4.3        Kunden gennemfører betalinger for sine bestillinger i online-shoppen på de accepterede betalingsmåder. Følgende betalingsmåder accepteres:
  • kreditkort / direkte debitering via PayPal PLUS
Ved betaling med kreditkort via PayPal Plus skal kunden ikke nødvendigvis have en PayPal-konto for at kunne betale med PayPal PLUS. Hos PayPal PLUS kan kunden indtaste sine betalingsoplysninger direkte.
  • PayPal
Ved betaling via PayPal ledes kunden direkte videre til PayPal ved bestillingsprocedurens afslutning. Hos PayPal kan kunden enten logge ind via sin PayPal-konto, oprette en ny PayPal-konto eller betale som PayPal-gæst.
  • Forudbetaling
Ved betaling via forudbetaling sendes de bestilte produkter først, når kundens overførsel er registreret på kontoen hos OPTIMEX. Efter sin bestilling modtager kunden en e-mail med oplysninger om overførsel (bestillingsbekræftelse). I forbindelse med overførslen skal kunden ved anvendelsesformålet oplyse den „betalingsreference“, der følger med bestillingsbekræftelsen.
Afhængigt af banken kan det tage en til fire dage, før kundens betaling indgår på kontoen hos OPTIMEX. De bestilte produkter er reserveret for kunden, indtil betalingen modtages – dog maksimalt i 14 dage.

Bankforbindelse:
Modtager: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Anvendelsesformål: Kundens „betalingsreference

Ved tilbagebetalinger til kunden (f.eks. i forbindelse med annullering), anvender OPTIMEX det samme betalingsmiddel, som kunden valgte ved sin bestilling.

5. Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1           Leveringen foretages udelukkende inden for Europa.
Ved levering uden for Tyskland kan der i det enkelte tilfælde pålægges yderligere skatter eller afgifter (f.eks. told). I disse tilfælde foretages betaling ikke til udbyderen men til de relevante told- eller skattemyndigheder.
Farligt gods, f.eks. batterier, kan på grundlag af IATA-bestemmelserne ikke leveres til alle lande eller visse regioner. Kunden gøres opmærksom på dette i selve varebeskrivelsen og inden købet afsluttes. I disse tilfælde kan købet ikke afsluttes.
5.2        Varer, der leveres via spedition, leveres ”til fortovskanten”, dvs. til den offentlige fortovskant, der er tættest på leveringsadressen, såfremt der ikke er anført andet i forsendelsesoplysningerne i OPTIMEX’ online-shop eller er aftalt andet.
5.3        Hvis transportvirksomheden sender den sendte vare tilbage til sælgeren, fordi det ikke var muligt at aflevere den hos kunden, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden gør brug af sin fortrydelsesret, ikke er skyld i den omstændighed, der umuliggjorde leveringen, eller midlertidigt var forhindret i at modtage den tilbudte ydelse, medmindre OPTIMEX havde gjort opmærksom på ydelsen i passende tid forinden.
5.4        Hvis kunden er erhvervsdrivende, overgår risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse af produkterne ved overdragelsen til den bemyndigede logistikpartner til kunden.
5.5        OPTIMEX forbeholder sig ret til i tilfælde af en ikke korrekt eller ikke forskriftsmæssig egenlevering at ophæve kontrakten. Dette gælder kun i tilfælde, hvor OPTIMEX ikke er ansvarlig for den manglende levering og med den nødvendige omhu har aftalt en konkret dækningshandel med underleverandøren. OPTIMEX vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at tilvejebringe varen. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varen informeres kunden uden ophold, og modydelsen erstattes omgående.

6. Ejendomsforbehold

6.1        Produkterne, der leveres inden kundens betaling forbliver ejendom hos OPTIMEX indtil den fuldstændige betaling af købsprisen samt eventuelle yderligere krav til OPTIMEX i forbindelse med produktet (som f.eks. forsendelsesomkostninger).
6.2        Så længe ejendomsforbeholdet gælder, er enhver rådighed over produkterne (f.eks. overdragelse eller pantsættelse) forbudt for kunden. 

7. Ydelsesgenstand

7.1        De leverede produkter er uden materielle mangler, hvis de på tidspunktet for leveringen til kunden er egnede til den sædvanlige anvendelse og har en beskaffenhed, der er typisk for produkttypen. Afvigelser, der kun i ubetydelig grad forringer produktets egnethed, betragtes ikke som mangler.
7.2        Egenskaber, der forbedrer eller kun i ubetydelig grad forringer produktets værdi og egnethed, betragtes ikke som afvigelse fra den aftalte produktbeskaffenhed.

8. Transportskader

8.1           Kunden skal øjeblikkeligt meddele varer med åbenlyse transportskader til speditøren. Derudover skal alle meddelelser foregå telefonisk til kundesupporten hos OPTIMEX på: +49 2234 - 990 92 70 eller via e-mail til: order@optimex-services.com. Det har ingen konsekvenser for de lovbestemte garantier, hvis man undlader at reklamere eller kontakte kundesupporten. Kunden hjælper dog imidlertid på denne måde OPTIMEX med at gøre sine egne krav gældende over for fragtmanden eller transportforsikringen.
8.2           Hvis kunden er erhvervsdrivende, og kontrakten er forbundet med driften af kundens  erhvervsvirksomhed, finder § 377 HGB anvendelse (den tyske handelslovbog).

9. Materielle defekter (garanti)

9.1           I tilfælde af defekter, eller hvis kunden har brug for teknisk hjælp, står den tekniske support hos OPTIMEX til rådighed for kunden under de kontaktoplysninger, der er angivet under punkt 15.
9.2           I tilfælde af mangler, hvis årsag fandtes på tidspunktet for risikoens overførsel, foretager OPTIMEX efteropfyldelse på kundens valg, medmindre den valgte form for efteropfyldelse medfører urimelige omkostninger for OPTIMEX. I dette tilfælde er kundens krav begrænset til en anden form for efteropfyldelse.
9.3           I tilfælde af en omlevering for et mangelfuldt forbrugsgode afmonterer OPTIMEX dette fra den pågældende genstand, hvis kunden i god tro har indbygget det i denne, og monterer tilsvarende forbrugsgodet, der leveres som erstatning, i genstanden eller foranlediger en tilsvarende af- og påmontering udført af en tredjepart (f.eks. en servicepartner) eller bærer efter OPTIMEX’ valg de nødvendige omkostninger for disse processer. OPTIMEX kan dog begrænse refunderingen til en værdi, der er rimelig, særligt under hensyntagen til den værdi, som forbrugsgodet ville have haft, hvis det havde opfyldt kontrakten, og betydningen af manglen.
9.4           Kunden skal stille de dokumenter og informationer, som OPTIMEX behøver til mangeludbedring, til rådighed.
9.5           Mangelkravene omfatter ikke naturligt slid eller skader, som opstår efter leveringen som følge af fejlagtig eller skødesløs behandling, belastning, der er overdreven eller ikke svarer til produktspecifikationen, anvendelse af uegnede driftsmidler, usagkyndige ændringer på produkterne, der er foretaget eller foranlediget af kunden, eller som opstår på grund af særlige eksterne påvirkninger, der ikke er forudsat i henhold til kontrakten, samt softwarefejl, der ikke kan reproduceres.
9.6           Kunden har ret til at reducere prisen eller opsige aftalen, hvis efteropfyldelsen mislykkedes eller ikke med rimelighed kan forventes af OPTIMEX. En udbedring betragtes efter et mislykket andet forsøg som fejlslået, medmindre særlige omstændigheder ved sagens eller manglens art eller andre omstændigheder betinger andet. I tilfælde af opsigelse har OPTIMEX krav på passende godtgørelse for den hidtidige brug af det fejlbehæftede produkt.
9.7           Hvis kunden handler som forbruger, forældes mangelkravene ved køb af nye varer 24 måneder efter leveringen af varen og ved køb af brugte produkter 12 måneder efter leveringen af varen.
9.8           Hvis kunden handler som erhvervsdrivende, forældes mangelkravene ved køb af nye varer 12 måneder efter leveringen af varen. Garantien for brugte produkter er udelukket for kunder, der handler som erhvervsdrivende; OPTIMEX’ ansvar for legems- og helbredsskader samt i forbindelse med forsætlig, groft uagtsom eller svigagtig adfærd og lovbestemt produktansvar forbliver uberørt heraf.
9.9           Kunden accepterer udtrykkeligt en overdragelse af garantien til en servicevirksomhed, der er autoriseret af OPTIMEX i det land, hvor varen er købt.
9.10         Ret til skadeserstatning er udelukket, medmindre der iht. punkt 10 foreligger et ufravigeligt ansvar.

10. Ansvar

10.1         OPTIMEX bærer ubegrænset ansvar for selvforvoldte skader på liv, legeme eller helbred samt i forbindelse med forsætlig og grov uagtsomhed. Ansvar iht. produktansvarsloven og garanti forbliver uberørt heraf.
10.2         Ved lettere uagtsom misligholdelse af andre væsentlige kontraktlige forpligtelser er OPTIMEX’ ansvar begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skade.
10.3         I øvrigt erstatter OPTIMEX ved materielle skader, som OPTIMEX er ansvarlig for, udgifterne til genoprettelse af værdierne på op til EUR 250.000 pr. skadeshændelse
10.4         OPTIMEX bærer intet ansvar for skader, der skyldes, at kunden ikke håndterer sine kundeoplysninger (f.eks. kreditkortoplysninger, kontooplysninger etc.) påpasseligt. Kunden bør således håndtere sine kundeoplysninger påpasseligt.
10.5         Ret til skadeserstatning for kunden ud over angivelserne i disse betingelser, uanset retligt grundlag, særligt krav på grund af tabt fortjeneste, tab af informationer og data, følgeskader eller nytteløse udgifter er udelukket. Ovenstående reguleringer medfører ikke en ændring af bevisbyrden til kundens ulempe

11. Alternativ bilæggelse af tvister

11.1         EU-kommissionen tilbyder forbrugere en platform til udenretslig bilæggelse af tvister. Forbrugerne har dermed mulighed for først at løse deres tvister i forbindelse med deres online-bestilling uden at gå til domstolene. Platformen til bilæggelse af tvister findes under følgende eksterne link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Virksomheden er hverken forpligtet eller rede til at deltage i en procedure for bilæggelse af tvister.

12. Afsluttende bestemmelser

12.1         For bortskaffelse af batterier og brugte apparater gælder henvisningerne „Henvisninger til batteriloven“, der er vedlagt leveringerne som bilag og kan hentes i online-shoppen på: http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Kunden bør overholde disse.
12.2         Kun tysk lovgivning finder anvendelse. FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 1.4.1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) finder ikke anvendelse. Hvis kunden er forbruger, gælder endvidere de ufravigelige forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i det land, hvor kunden har sin sædvanlige bopæl, såfremt disse beskytter kunden yderligere.
12.3         OPTIMEX kan overdrage krav over for kunden på baggrund af eller i sammenhæng med kundens bestillinger i online-shoppen til tredjeparter inden for de lovmæssige rammer.
12.4         Biaftaler, ændringer og/eller tilføjelser skal foreligge på skrift.
12.5         Hvis ikke kunden har almindeligt værneting i Tyskland eller i et andet EU-medlemsland eller er erhvervsdrivende, offentligretlig juridisk person eller offentligretlig investeringsforening, er kun Köln værneting for alle tvister på baggrund af eller i forbindelse med denne kontrakt.
12.6         Hvis enkelte bestemmelser i disse standardvilkår er helt eller delvist ugyldige, er kontraktens gyldighed i øvrigt ikke berørt heraf.
 
Kontakt:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Köln
Tlf.: +49 2234 - 990 92 70
Fax: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Amtsgericht Köln, HRB nr. 65256, momsregistreringsnummer DE 815054497