Den hr webbplatsen anvnder cookies. Genom att surfa p optimex-shop.com godknner du anvndningen av cookies. Detaljerad information och hur du nr som helst kan invnda mot anvndningen av cookies hittar du i vr integritetspolicy.  Mer information.
Godknna

Våra villkor

1.              Användningsområde

1.1          De varor som finns tillgängliga i OPTIMEX webbutik riktar sig uteslutande till konsumenter i den mening som avses i § 13 BGB (Bürgliches Gesetzbuch, tysk lagstiftning) (nedan kallad "Kund"). Försäljningen av varorna är endast för privat bruk. Återförsäljning av varorna i affärsverksamhet är förbjudet.
1.2          I händelse av yrkesmässig och kommersiell återförsäljning av de köpta varorna utan förhandstillstånd från leverantören, åtar sig köparen att betala en straffavgift per överträdelse som ska fastställas av OPTIMEX i överensstämmelse med rätt och skälighet, och som i händelse av tvist ska kontrolleras av behörig domstol.
1.3          Varorna levereras endast i normala hushållsmängder, om inte annat anges i produktbeskrivningen.

2.              Ingående av Avtal

2.1        Produktbeskrivningarna i OPTIMEX webbutik är inte bindande erbjudanden från OPTIMEX, utan tjänar till att utgöra ett bindande erbjudande från kunden.
2.2        Kunden kan skicka in erbjudandet via det integrerade beställningsalternativet i OPTIMEX webbutik. När kunden har lagt de valda artiklarna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, skickar kunden ett juridiskt bindande avtalsförslag som berör de artiklar som finns i varukorgen i det antal som kunden angett genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.3        Efter mottagandet av detta erbjudande skickar OPTIMEX ett e-postmeddelande till kunden som bekräftar mottagandet av ordern hos OPTIMEX och tillhandahåller detaljerad information (orderbekräftelse). Vidare innehåller orderbekräftelsen även den valda betalningsmetoden och motsvarande information för betalning. Denna orderbekräftelse utgör inte ett godkännande av erbjudandet eller kundens order utan är endast avsett att informera kunden om att dennes order har mottagits av OPTIMEX. Senast vid leverans av produkterna erhåller kunden från OPTIMEX all kundinformation, vilken kan skrivas ut i registreringssyfte.
2.4       OPTIMEX kan godkänna kundens erbjudande inom fem dagar,
Om OPTIMEX skickar en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) till kunden, där mottagandet av orderbekräftelsen hos kunden är avgörande, eller
Om OPTIMEX levererar de beställda varorna till kunden, i vilket fall artikelns tillgång till kunden är avgörande, eller
Om OPTIMEX uppmanar kunden att betala efter att ha skickat dennes beställning.
Om flera av de ovannämnda alternativen föreligger, ingås kontraktet vid det tidpunkt då ett av ovan nämnda alternativ först uppstår. Erbjudandefristen börjar dagen efter den dag då erbjudandet skickades av kunden och slutar den femte dagen efter leverans av erbjudandet. Om OPTIMEX inte godkänner kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
2.5        När kunden skickar in ett erbjudande via OPTIMEX webbaserade orderformulär, lagras avtalets text av OPTIMEX och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter försändelse av beställningen tillsammans med nuvarande AGB. Efter försändelsen av ordern kan avtalets text dock inte längre hämtas av kunden på OPTIMEX-webbplats.
2.6        Innan den bindande försändelsen av beställningen via OPTIMEX webbaserade orderformulär kan kunden upptäcka möjliga inmatningsfel genom noggrann läsning av informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vilken skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina angivna uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills kunden klickar på knappen som avslutar orderprocessen.
2.7        Avtalet ingås på tyska och engelska.
2.8        Orderhantering och avtal sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som anges för orderhanteringen är korrekt, så att e-postmeddelanden som skickas av OPTIMEX kan erhållas vid denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av OPTIMEX eller av anlitad tredje part i samband med orderhanteringen kan levereras.

3.              Ångerrätt

3.1        Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt lag.
3.2        Ytterligare information om ångerrätten återfinns i OPTIMEX regler för ångerrätt.
3.3        Ångerrätten gäller inte konsumenter som vid tidpunkten för avtalets slut inte tillhör någon av Europeiska unionens medlemsstater och vars enda adress för hemvist och leverans är utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

4.              Priser och betalningsvillkor

4.1        Alla priser är i euro (€) inklusive moms plus leverans- och fraktkostnader. Leverans- och fraktkostnader finns på följande länk: [Länk]
4.2        Aktuella priser vid tidpunkten för beställning gäller. Specialerbjudanden i webbutiken kan vara begränsade i tid eller kvantitet. Detaljerad information tillhandahålls i respektive produktbeskrivning.
4.3        Kunden ska betala sin order i webbutiken med hjälp av de accepterade betalningsmetoderna. Följande betalningsmetoder godtas:
  • Kreditkort/debitering via PayPal PLUS
Vid betalning med kreditkort via PayPal Plus behöver kunden inte ha ett PayPal-konto för att betala med PayPal PLUS. Med PayPal PLUS kan kunden ange sina betalningsuppgifter direkt.
  • PayPal
Vid betalning via PayPal omdirigeras kunden direkt till PayPal vid slutet av beställningsprocessen. Hos PayPal kan kunden antingen logga in på sitt PayPal-konto, skapa ett nytt PayPal-konto eller betala som en PayPal-gäst.
  • Förskottsbetalning
Vid förskottsbetalning kommer de beställda produkterna att skickas när kundens betalning har mottagits på OPTIMEX konto. Efter kundens beställning får kunden ett e-postmeddelande med information om överföringen (orderbekräftelse). När kunden gör en överföring ska kunden ange den ”betalningsreferens” som kunden fick tillsammans med orderbekräftelsen.
Beroende på bank kan det ta en till fyra arbetsdagar innan kundens betalning tas emot av OPTIMEX. De beställda produkterna reserveras för kundens räkning fram till mottagandet av betalningen - dock högst 14 dagar.

Bank:
Betalningsmottagare: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Avsedd användning: Kundens ”Betalningsreferens”

Vid återbetalningar till kunden (t.ex. vid återkallelse) använder OPTIMEX samma betalningsmedel som kunden valde som betalningsmedel när kunden gjorde sin beställning.

5.              Leverans- och fraktvillkor

5.1           Leverans sker endast inom Europa.
Vid leverans utanför Tyskland kan i vissa fall ytterligare skatter eller avgifter (t.ex. tullavgifter) tillkomma. Betalning i dessa fall ska inte riktas till leverantören utan till ansvariga tull- eller skattemyndigheter.
Farliga varor, t.ex. batterier, kan inte levereras till alla länder eller vissa regioner på grund av IATA:s regler. Kunden informeras om detta i produktbeskrivningen och innan köpprocessen slutförs. I dessa fall är det inte möjligt att slutföra köpet.
5.2        För varor som levereras via speditör sker leveransen till porten/tomtgränsen, dvs. upp till leveransadressens port/tomtgräns, om inte annat anges i fraktinformationen på OPTIMEX webbutik och om inget annat överenskommits.
5.3        Om speditören skickar varan tillbaka till säljaren eftersom speditören inte kunde leverera varan till kunden, ansvarar kunden för kostnaden för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt på tillbörligt sätt om han/hon inte är ansvarig för omständigheten som ledde till att leveransen inte kunde genomföras eller om han/hon tillfälligt var förhindrad att ta emot leveransen, om inte OPTIMEX tidigare och inom rimlig tid har meddelat honom/henne om leveransen.
5.4        Om kunden är ett företag, övergår risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av produkten till kunden vid leverans till den anlitade speditören.
5.5        OPTIMEX förbehåller sig rätten att återkalla avtalet vid felaktig eller otillbörlig leverans. Detta gäller endast om OPTIMEX inte ansvarar för den bristande leveransen och om OPTIMEX har tecknat en specifik fraktförsäkring med leverantören. OPTIMEX kommer att göra all rimliga ansträngningar för att leverera varorna. Om varorna inte finns eller endast delvis finns kommer kunden att informeras omgående och erlagd betalning återbetalas omedelbart.

6.              Ägandeförbehåll

6.1        De produkter som levereras innan betalning av kunden förblir i OPTIMEX ägo till dess att hela köpeskillingen är betalt inklusive eventuella ytterligare krav från OPTIMEX i samband med produkten (t.ex. fraktkostnader).
6.2        Under förbehållsperioden då varan fortfarande är i OPTIMEX ägo förfogar kunden inte över produkterna (till exempel överlåtelse, pantsättning).

7.    Föremål för prestanda

7.1        De levererade produkterna är fria från materialfel om de är lämpliga för normal användning vid tidpunkten för leveransen till kunden och har de egenskaper som är typiska för produktens art. Avvikelser som endast försumbart påverkar produktens värde och lämplighet är inte defekter.
7.2        Egenskaper som förbättrar produktens värde och lämplighet eller försämrar det endast försumbart skall inte betraktas som en avvikelse från produktens överenskomna kvaliteten.

8.              Transportskador

8.1           Kunden måste omedelbart meddela leverantören om varor med uppenbara transportskador. Dessutom måste en anmälan göras per telefon till OPTIMEX kundtjänst på +49 2234 990 92 70 eller via e-post till order@optimex-services.com. Underlåtenhet att reklamera en vara eller kontakta oss påverkar inte lagstadgade rättigheter. På detta sätt hjälper dock kunden OPTIMEX att hävda sina egna rättigheter gentemot transportören eller transportförsäkringen.
8.2           Om kunden är köpman och kontraktet ingår i verksamheten för dennes handel gäller § 377 HGB.

9.              Materialfel (garanti)

9.1           Vid fel eller om kunden behöver teknisk support erbjuder OPTIMEX teknisk support under kontaktinformationen som anges i punkt 15.
9.2           I händelse av fel som orsakade vid överföring av risk kommer OPTIMEX först att åtgärda felet enligt kundens val, såvida inte den valda typen av åtgärd endast är möjlig för OPTIMEX till orimliga kostnader. I sådana fall är kundens krav begränsat till den andra typen av åtgärd.
9.3           I händelse av ersättning av defekta varor kommer OPTIMEX att demontera varan från egendomen i fråga, om den har installerats i god tro av kunden, och montera varan som levereras som ersättningsvara eller låta tredje part (t.ex. en servicepartner) demontera eller montera varan eller, enligt OPTIMEX bedömning, betala de erforderliga kostnaderna för dessa åtgärder. OPTIMEX kan dock begränsa ersättningen till ett visst belopp i förhållande till ersättningsvarans värde samt begränsa motsvarande belopp som är en följd av innebörden av avtalsbristen om det är avtalsenligt.
9.4           Kunden måste tillhandahålla de dokument och information som krävs av OPTIMEX för att åtgärda felet.
9.5           Ersättningskrav för fel inbegriper inte naturligt slitage eller skador som uppstår efter leveransen till följd av felaktig eller försumlig hantering, onormal användning, eller användning som inte angivits i produktspecifikationen, användning av olämpliga drivmedel, ändringar på produkten som utförts av kunden eller förändringar orsakade av otillbörlig yttre påverkan som inte är avtalsenlig samt icke-reproducerbara programfel.
9.6           Kunden har rätt att göra avdrag på inköpspriset eller återkalla avtalet om åtgärden misslyckas eller är orimlig för OPTIMEX. En åtgärd ska anses ha misslyckats efter det andra misslyckade försöket, såvida inte varans eller felets art eller andra omständigheter indikerar något annat. Vid retur har OPTIMEX rätt till lämplig ersättning för användning av den defekta produkten fram till att felet uppstod.
9.7           Om kunden köper varan som konsument, upphör garantin för inköp av nya varor att gälla 24 månader efter leverans av varorna och inköp av begagnade produkter efter 12 månader från leverans av varorna.
9.8           Om kunden köper varan som företagare, upphör garantin för inköp av nya varor att gälla 12 månader efter varorna levereras. Garantin för begagnade produkter gäller inte för företagskunder. OPTIMEX ansvarar för skador på kropp och hälsa samt för avsiktligt, grovt oaktsamt eller skadligt beteende och det juridiska produktansvaret berörs ej.
9.9           Kunden godkänner uttryckligen att garantiservice utförs av ett av OPTIMEX auktoriserat serviceföretag i det land där varorna köptes.
9.10         Skadeståndskrav gäller ej såvida inte obligatoriskt ansvar gäller enligt punkt 10.

10.           Ansvar

10.1         OPTIMEX är fullt ansvarig för eventuella följdskador som orsakas av dödsfall, skada på kropp eller hälsa, samt vid avsikt och grov försumlighet. Ansvar enligt lagen om produktansvar och garantin berörs ej.
10.2         I händelse av mindre försumbart åsidosättande av andra väsentliga avtalsförpliktelser begränsas OPTIMEX ansvar till avtalsenlig, förutsägbar skada.
10.3         I övrigt ersätter OPTIMEX kostnaderna för återställande av sakskada som OPTIMEX ansvarar för med upp till 250 000 euro för varje skadetillfälle.
10.4         OPTIMEX kan inte ta ansvar för skador som uppstår på grund av kundens bristande hantering av kunduppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter, kontoinformation osv.). Kunden ska därför noggrant hantera sina kunduppgifter.
10.5         Ytterligare skadeståndskrav från kunden som nämns under dessa villkor, oavsett rättslig grund, i synnerhet fordringar på utebliven vinst, förlust av information och data, på grund av följdskador eller onödiga utgifter gäller ej. En ändring av bevisbördan till nackdel för kunden är inte kopplad till ovanstående regler

11.           Alternativ tvistlösning

11.1         EU-kommissionen erbjuder konsumenter en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister i samband med deras beställningar online utan inkoppling av domstol. Plattformen för tvistlösning kan nås via följande externa länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Företaget är varken skyldigt eller villigt att delta i en tvistlösningsprocedur.

12.           Slutbestämmelser

12.1         För kassering av batterier och gamla apparater gäller instruktionerna i ”Information om batteridirektivet”, som bifogas leveranserna och som kan laddas ned från webbutiken på http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Kunden ska beakta dessa.
12.2         Endast tysk lagstiftning är tillämplig. FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor från 11.4.1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) gäller inte. Om kunden är konsument, gäller dessutom de obligatoriska konsumentskyddsbestämmelserna i det land där kunden har sin hemvist såtillvida dessa ger kunden ytterligare skydd.
12.3         OPTIMEX kan lämna över krav på kunden som härrör eller har samband med kundens beställningar i webbutiken till tredje part inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.
12.4         Ytterligare avtal, ändringar och/eller tillägg ska vara skriftliga.
12.5         Om kunden inte har allmän jurisdiktion i Tyskland eller ett annat EU-land eller om kunden är köpman, en offentlig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt, gäller exklusiv jurisdiktion för alla tvister enligt eller i samband med Köln-fördraget.
12.6         Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är helt eller delvis ogiltiga påverkas inte avtalets giltighet i övrigt.

Kontakt: 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Köln, Tyskland
Tel: +49 2234 990 92 70
Fax: +49 2234 990 92 21
info@optimex-shop.com

Med säte i Köln, HRB nr 65256, momsnr. DE 815054497