Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Poprzez dalszą obecność na stronie optimex-Shop.com zgadza się Pan/Pani na korzystanie z plików cookie. Szczegółowe informacje, również na temat wycofania zgody na korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie, znajdują się w naszej sekcji dotyczącej ochrony danych osobowych.  Więcej informacji.
Akceptuj

Nasze warunki

1.              Rozsah použití

1.1          Towary oferowane w sklepie OPTIMEX przeznaczone są wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB] (dalej: „Klient”). Sprzedaż towarów następuje wyłącznie do użytku prywatnego. Odsprzedaż towarów w obrocie handlowym jest zabroniona.
 
1.2          W przypadku gospodarczej i komercyjnej odsprzedaży nabytych towarów bez uzyskania uprzedniej zgody sprzedającego, za każdy przypadek naruszenia, kupujący zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, która zostanie ustalona przez OPTIMEX według własnego uznania i w przypadku sporu zostanie rozpatrzona przez sąd właściwy.
 
1.3          Sprzedaż towarów następuje wyłącznie w ilościach pokrywających zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, jeśli opis produktu nie zawiera innych informacji.

2.              Uzavření smlouvy

2.1        Popisy výrobků, které jsou uvedeny v on-line obchodě společnosti OPTIMEX, nepředstavují žádné závazné nabídky ze strany společnosti OPTIMEX, jedná se toliko o informace pro učinění závazné nabídky ze strany zákazníka.
2.2        Zákazník může předložit svou nabídku formou objednávky, kterou může podat v on-line obchodě společnosti OPTIMEX. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a dokončení elektronického procesu objednávky přitom zákazník klepnutím na tlačítko, kterým se dokončuje proces objednávky, podává právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je zboží vložené v nákupním košíku v množství uvedeném zákazníkem.
2.3        Po předložení této nabídky odešle společnost OPTIMEX zákazníkovi e-mailovou zprávu s potvrzením o tom, že obdržela objednávku zákazníka, a informacemi o objednávce (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky dále obsahuje vybraný způsob platby a informace související s platbou. Toto potvrzení objednávky ještě nepředstavuje přijetí nabídky, respektive objednávky zákazníka. Jeho účelem je pouze informování zákazníka o tom, že společnost OPTIMEX obdržela jeho objednávku. Nejpozději k okamžiku doručení výrobků obdrží zákazník od společnosti OPTIMEX veškeré informace určené zákazníkovi, které si zákazník může vytisknout pro své potřeby.
2.4       Společnost OPTIMEX může nabídku zákazníka přijmout ve lhůtě pěti pracovních dnů, a to tak, že
  • společnost OPTIMEX zákazníkovi doručí písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je obdržení potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
  • společnost OPTIMEX zákazníkovi doručí objednané zboží, přičemž rozhodující je obdržení zboží zákazníkem, nebo
  • společnost OPTIMEX po obdržení objednávky zákazníka vyzve k provedení platby.
Jestliže bude objednávka potvrzena více alternativními způsoby, vstupuje smlouva v platnost v okamžiku, kdy bylo uzavření smlouvy potvrzeno jako první. Lhůta pro přijetí nabídka začíná dnem následujícím po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne ode dne odeslání nabídky. Jestliže společnost OPTIMEX nabídku zákazníka nepřijme ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím, že zákazník dále není vázán svým projevem vůle k uzavření smlouvy.
2.5        Při předložení nabídky formou on-line objednávkového formuláře společnosti OPTIMEX společnost OPTIMEX uloží znění smlouvy a odešle ho zákazníkovi poté, co zákazník odešle svou objednávku, společně s těmito VOP v textové podobě (např. v e-mailové zprávě, faxem nebo dopisem). Po odeslání své objednávky však zákazník již nebude mít možnost znovu vyvolat znění smlouvy na internetové stránce společnosti OPTIMEX.
2.6        Před závazným podáním objednávky formou on-line objednávkového formuláře společnosti OPTIMEX si může zákazník ještě jednou pozorně přečíst informace na obrazovce a odhalit tak případné chyby. Chyby v zadaných údajích je možné účinněji odhalit s použitím technického nástroje v podobě funkce zvětšení velikosti písma v prohlížeči, která slouží k přiblížení zobrazení na obrazovce. Své zadané údaje může zákazník s použitím klávesnice a myši opravovat během elektronického procesu podání objednávky až do okamžiku klepnutí na tlačítko pro dokončení procesu objednávky.
2.7        Smlouvu je možné uzavřít v německém nebo anglickém jazyce.
2.8        Zpracování objednávky a spojení obvykle probíhají formou e-mailových zpráv a automatizovaného procesu zpracování objednávky. Zákazník je povinen postarat se o to, aby e-mailová adresa, kterou vyplnil pro účely zpracování objednávky, byla správná a na tuto adresu tak bylo možné odeslat e-mailové zprávy zasílané společností OPTIMEX. Zejména při použití SPAMových filtrů se musí zákazník postarat o to, aby bylo možné doručit všechny e-mailové zprávy zasílané společností OPTIMEX nebo třetí osobou pověřenou společností OPTIMEX zpracováním objednávky.

3.              Právo na odstoupení od smlouvy

3.1        Spotřebitel má nezadatelné právo na odstoupení od smlouvy.
3.2        Podrobnější informace o právu na odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v poučení společnosti OPTIMEX o právu na odstoupení od smlouvy.
3.3        Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v okamžiku uzavření smlouvy nejsou občany členské země Evropské unie a jejichž jediné trvalé bydliště a doručovací adresa se v okamžiku uzavření smlouvy nachází mimo Evropskou unii.

4.              Ceny a platební podmínky

4.1        Všechny ceny jsou uváděny v eurech (€) včetně daně z přidané hodnoty a bez nákladů na doručení a odeslání. Náklady na doručení a odeslání si můžete prohlédnout na této stránce: [Link]
4.2        Platí ceny uvedené v okamžiku podání objednávky. Akční nabídky v on-line obchodě mohou být časově nebo množstevně omezené. Podrobné informace jsou uvedeny v popisu k příslušnému výrobku.
4.3        Zákazník provede platbu v souvislosti se svou objednávkou podanou v on-line obchodě některým z přijímaných způsobů platby. Přijímáme tyto způsoby úhrady zboží:
  • Kreditní platební karty / vrubopis přes účet PayPal PLUS
Při platbě kreditní kartou přes účet PayPal Plus nemusí mít zákazník účet PayPal, aby mohl k zaplacení použít službu PayPal PLUS. Při použití služby PayPal PLUS může zákazník přímo zadat své platební údaje.
  • PayPAl
Při platbě s použitím služby PayPal bude zákazník po dokončení objednávky přesměrován na stránku PayPal. Při platbě s použitím služby PayPal se může zákazník buď přihlásit svým účtem PayPal, vytvořit nový účet PayPal nebo zaplatit jako host PayPal.
  • Převod na účet
Při platbě převodem na účet se objednané výrobky odešlou až poté, co bude platba zákazníka připsána na účet společnosti OPTIMEX. Po dokončení objednávky obdrží zákazník e-mail s informacemi pro převod (potvrzení objednávky). Při převodu peněz musí zákazník vyplnit v Informaci pro příjemce platby „platební údaje“, které obdržel v potvrzení objednávky.
Podle banky může doba připsání platby zákazníka na bankovní účet společnosti OPTIMEX dosáhnout až čtyř dnů. Objednané výrobky jsou až do okamžiku připsání platby – maximálně však po dobu 14 dnů – rezervovány pro zákazníka.

Bankovní spojení:
Příjemce platby: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT kód: COBADEFFXXX
Informace pro příjemce: „Platební údaje“ pro zákazníka

Při vracení peněz zákazníkovi (např. při využití jeho práva na odstoupení od smlouvy) použije společnost OPTIMEX stejný platební prostředek, jaký si zvolil zákazník pro zaplacení své objednávky.

5.              Dodací a doručovací podmínky

5.1           Dostawa następuje wyłącznie na terenie Europy.
W przypadku dostaw poza terenem Niemiec w poszczególnych przypadkach mogą dojść dodatkowe podatki lub opłaty (np. cła). W takich przypadkach płatność nie następuje na rzecz sprzedającego, lecz na rzecz właściwych organów celnych lub podatkowych.
Towary niebezpieczne, jak np. akumulatory, ze względu na postanowienia IATA nie mogą być dostarczane do wszystkich krajów lub określonych regionów. Klient jest informowany o tym fakcie w samym opisie towaru oraz przed zakończeniem procesu zakupu. Zakończenie procesu zakupu nie jest w takich przypadkach możliwe.
5.2        Pokud bude zboží doručováno spediční společností, probíhá doručení formou „k okraji chodníku“, to znamená k okraji nejbližšího veřejnému chodníku, jestliže z informací v on-line obchodu OPTIMEX nebude uvedeno jinak a jestliže nebude dohodnuto jinak.
5.3        Jestliže přepravce doručí odeslané zboží zpět prodejci, protože se nepodařilo zboží doručit zákazníkovi, ponese zákazník náklady na neúspěšné doručení. To neplatí v případě, že zákazník účinným způsobem využil svého práva na zrušení objednávky, že zákazník nezavinil okolnosti, které byly příčinou neúspěšného doručení zboží, nebo jestliže mu bylo dočasně zamezeno v převzetí nabízeného plnění, ledaže by ho společnost OPTIMEX informovala o plnění s přiměřeným časovým předstihem.
5.4        Jestliže bude zákazníkem právnická osoba, přechází riziko neočekávaného zničení nebo neočekávaného zhoršení jakosti okamžikem předání zásilky pověřenému logistickému partnerovi na zákazníka.
5.5        Společnost OPTIMEX si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávně provedeného doručení zboží od subdodavatelů. To ovšem platí jen v případě, že nedoručení nebylo způsobeno vinou společnosti OPTIMEX a že společnost uzavřela s nezbytnou péčí se subdodavatelem konkrétní dohodu o náhradní transakci. Společnost OPTIMEX vyvine přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze dílčí dostupnosti zboží o tom bude zákazník neprodleně informován a již uskutečněné plnění bude zákazníkovi bez prodlení vráceno.

6.              Výhrada vlastnictví

6.1        Zboží doručené ještě před platbou zákazníka zůstává vlastnictvím společnosti OPTIMEX až do úplné úhrady kupní ceny s připočtením všech dalších pohledávek ze strany společnosti OPTIMEX v souvislosti s výrobkem (např. náklady na doručení).
6.2        Během doby trvání výhrady vlastnictví je zákazníkovi zakázáno s výrobky jakkoliv nakládat (jako např. převádět vlastnická práva k výrobku, použití výrobku k zástavě).

7.    Předmět plnění

7.1        Doručené výrobky se považují za výrobky bez věcných vad, jestliže je možné je v okamžiku jejich předání zákazníkovi používat obvyklým způsobem a jestliže jejich charakter odpovídá tomu, co je u příslušného typu výrobku obvyklé. Odchylky, které snižují hodnotu a použitelnost výrobku pouze nepatrným způsobem, se nepovažují za vadu.
7.2        Vlastnosti, které zvyšují hodnotu a použitelnost výrobku anebo snižují hodnotu a použitelnost výrobku jen nepatrným způsobem, se nepovažují za odchylku od sjednaného charakteru výrobku.

8.              Szkody transportowe

8.1           Klient musi natychmiast zgłosić dostawcy towary z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi. Ponadto należy dokonać zgłoszenia w dziale wsparcia klienta OPTIMEX telefonicznie pod numerem +49 2234 - 990 92 70 lub mailowo na adres order@optimex-services.com. Zaniedbanie reklamacji lub kontaktu nie pociąga za sobą jakichkolwiek konsekwencji pod względem ustawowych praw gwarancyjnych. Klient pomaga w ten sposób firmie OPTIMEX, żeby mogła dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportowego.
8.2           Jestliže bude zákazníkem obchodník a jestliže smlouva bude spadat do jeho obchodní živnosti, platí § 377 HGB.
9.              Věcné vady (záruční plnění)
9.1           V případě vad nebo v případě, že zákazník bude potřebovat technickou pomoc, může se obrátit technickou podporu společnosti OPTIMEX; kontaktní informace jsou uvedeny v bodu 15.
9.2           V případě vad, jejichž příčina existovala už v okamžiku převodu rizika, přistoupí společnost OPTIMEX nejprve k dodatečnému plnění podle volby zákazníka, ledaže by vybraný způsob dodatečného plnění byl pro společnost OPTIMEX spojen s nepřiměřeně vysokými náklady. V takovém případě se omezuje nárok zákazníka na jiný způsob dodatečného plnění.
9.3           V případě náhradního doručení za vadné spotřební zboží společnost OPTIMEX vadné zboží demontuje z příslušného předmětu, jestliže bylo zákazníkem do tohoto předmětu v dobré víře namontováno, a spotřební zboží doručené jako náhrada za vadné zboží namontuje do předmětu, případně pověří příslušnou demontáží a montáží třetí osobu (např. servisního partnera), nebo, podle volby společnosti OPTIMEX, ponese nezbytné náklady na tyto práce. Společnost OPTIMEX může omezit náhradu nákladů na poměrnou částku, zejména s ohledem na hodnotu, kterou by mělo spotřební zboží, kdyby bylo v souladu se smlouvou, a na míru provinění proti smluvnímu ujednání.
9.4           Zákazník je povinen společnosti OPTIMEX doručit podklady a informace, které bude společnost potřebovat k odstranění vady.
9.5           Práva z vadného plnění se nevztahují na přirozené opotřebování nebo škody, které vznikly až po doručení v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání nebo namáhání, které specifikace výrobku nepředpokládá, použití nevhodných provozních prostředků, neodborných změn na výrobku, které provedl sám zákazník nebo tím pověřil jinou osobu anebo působení vnějších vlivů, se kterými se podle smlouvy nepočítá, ani na nereprodukovatelné chyby softwaru.
9.6           Zákazník má právo na snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy v případě, že se dodatečné plnění nezdaří anebo jestliže je takové plnění pro společnost OPTIMEX nepřijatelné. Dodatečná oprava se po dvou neúspěšných pokusech považuje za nezdařené plnění, jestliže z povahy věci nebo vady nebo jiných okolností nevyplývá něco jiného. V případě odstoupení od smlouvy má společnost OPTIMEX nárok na přiměřené odškodnění za opotřebování v důsledku dosavadního použití vadného výrobku.
9.7           Jestliže bude zákazníkem spotřebitel, práva z vadného plnění zanikají v případě nákupu nového zboží po uplynutí 24 měsíců od doručení zboží a v případě nákupu použitého zboží po uplynutí 12 měsíců od doručení zboží.
9.8           Jestliže bude zákazníkem firma, zanikají práva z vadného plnění při nákupu nového zboží po uplynutích 12 měsíců od doručení zboží. Záruční plnění na použité výrobky se nevztahuje na zákazníky z řad firem; odpovědnost společnosti OPTIMEX za škody na těle a na zdraví, stejně jako za úmyslné jednání, hrubou nedbalost nebo klamavé jednání a zákonná odpovědnost za vady výrobku tím zůstávají nedotčeny.
9.9           Zákazník výslovně souhlasí s postoupením poskytnutí záručního plnění na autorizovaného servisního partnera společnosti OPTIMEX v zemi, ve které bylo zboží pořízeno.
9.10         Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, s výjimkou nároků, které jsou stanoveny zákonem podle bodu 10.

10.           Odpovědnost

10.1         Společnost OPTIMEX nese neomezenou odpovědnost za jí způsobené škody v důsledku ztráty na životě, škody na těle a na zdraví, a rovněž v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků a odpovědnost vyplývající ze záruky tím zůstávají nedotčeny.
10.2         V případě provinění proti jiným zásadním smluvním povinnostem v důsledku lehké nedbalosti se odpovědnost společnosti OPTIMEX omezuje na předpokládatelné škody typické pro tuto smlouvu.
10.3         Ve zbývajících případech společnost OPTIMEX uhradí náklady na opravu věcí až do výše 250 000 eur za každou škodní událost, za kterou ponese odpovědnost.
10.4         Společnost OPTIMEX nepřijímá odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku neodpovědného zacházení zákazníka s jeho osobními údaji (např. údaje o platební kartě, údaje o bankovním účtu atd.). Zákazník proto musí zacházet se svými osobními údaji odpovědným způsobem.
10.5         Všechny další nároky na náhradu škod, které nejsou uvedeny v těchto podmínkách, a to bez ohledu na právní základ, zejména pak na nároky na náhradu za ušlý zisk, ztráty informací a údajů, za následné škody nebo zbytečné výdaje, jsou vyloučeny. Změna v důkazním břemeni v neprospěch zákazníka nesouvisí s předchozími ustanoveními

11.           Alternativní způsob mimosoudního urovnání

11.1         Komise Evropské unie vytvořila pro spotřebitele platformu pro mimosoudní urovnání sporů. Spotřebitelé tak mohou řešit své spory týkající se jejich objednávek v internetovém prostředí bez zapojení soudu. Platforma pro mimosoudní urovnání sporů je dostupná na tomto externím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Společnost není povinna ani připravena účastnit se řízení o urovnání sporů.

12.           Závěrečná ustanovení

12.1         Pro likvidaci baterií a použitých přístrojů platí pokyny „Pokyny k zákonu o bateriích“, které jsou přiloženy k zásilkám a které si případně můžete prohlédnout také v on-line obchodě na stránce http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/. Zákazník musí postupovat podle těchto pokynů.
12.2         Platí výhradně německé právo. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) se neaplikuje. Jestliže bude zákazník spotřebitelem, platí navíc také povinná ustanovení o ochraně spotřebitele země, ve které se zákazník obvykle zdržuje, jestliže takový stát zákazníkovi tuto dodatečnou ochranu nabízí.
12.3         Společnost OPTIMEX může v souladu se zákonnými předpisy postoupit pohledávky vůči zákazníkovi, které budou vyplývat z objednávky zákazník v on-line obchodě nebo v souvislosti s takovou objednávkou, na třetí osobu.
12.4         Vedlejší úmluvy, změny anebo doplnění vyžadují písemnou podobu.
12.5         Jestliže zákazník nemá všeobecnou soudní příslušnost v Německu nebo jiné členské zemi Evropské unie anebo se jedná o obchodníka, právnickou osobu veřejného práva nebo veřejnoprávní sdružení majetku, je výhradní soudní příslušností pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou město Kolín nad Rýnem.
12.6         Jestliže některá z ustanovení těchto VOP pozbydou platnosti, ať už celá nebo jen zčásti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako takové.
 
Kontakt:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D-50858 Kolín nad Rýnem
Tel.: +49 2234 - 990 92 70
Fax: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Obvodní soud v Kolíně nad Rýnem, číslo zápisu 65256, DIČ DE 815054497