Тази уеб страница използва „бисквитки“. Чрез продължаване на сърфирането в optimex-Shop.com Вие се съгласявате с използването на „бисквитките“. Подробна информация, включително относно това как по всяко време можете да се откажете от използването на „бисквитките“, ще намерите в нашите указания относно защитата на личните данни.  Допълнителна информация.
Приемане

условия

1. Област на приложение

1.1          Стоките в OPTIMEX-Shop се предлагат само на лице, имащо качеството на потребител (наричано по-нататък: „клиент“) по смисъла на член 13 от Германския граждански законник (BGB). Продажбата на стоките е единствено за лична употреба. Забранена е препродажбата на стоките в търговската мрежа.
1.2          В случай на препродажба на получените стоки за търговски и промишлени цели без предварително да е получено съгласието на доставчика, купувачът се задължава да заплати на  OPTIMEX определена по справедливост и в случай на спор, подлежаща на проверка от компетентния съд договорна неустойка за всяко нарушение.
1.3          Стоките се предават само в нормалните за домакинството количества, освен ако в описанието на продукта не са посочени други данни.

2. Сключване на договор

2.1        Намиращите се в онлайн магазина на OPTIMEX описания на продукти не представляват обвързващи оферти на OPTIMEX, а служат за представянето на обвързващо предложение от страна на клиента.
2.2        Клиентът може да подаде предложението чрез интегрираната в онлайн магазина на OPTIMEX възможност за поръчка. При това клиентът, след като е поставил избраните стоки във виртуалната кошница и е преминал през електронния процес за поръчка, подава чрез щракване върху клавиша за завършване на процеса на поръчката правно обвързващо предложение за договор по отношение на съдържащите се в кошницата стоки като посочва и тяхната бройка.
2.3        След постъпване на това предложение OPTIMEX изпраща на клиента имейл съобщение, което потвърждава получаването на поръчката от OPTIMEX и посочва нейните подробности (потвърждение на поръчката). Потвърждението на поръчката съдържа освен това и избрания метод на плащане и съответната информация за плащането. Това потвърждение на поръчката не означава все още приемане на предложението, съответно на поръчката на клиента, а има за цел само да информира клиента, че неговата поръчка е постъпила в OPTIMEX. Най-късно преди доставката на продуктите клиентът получава от OPTIMEX цялата информация за клиента, която той може да отпечата за своята документация.
2.4       OPTIMEX може да приеме предложението на клиента в рамките на пет дни,
  • като OPTIMEX изпрати на клиента писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчката в текстова форма (факс или имейл), като в този случай от решаващо значение е достъпът на потвърждението на поръчката до клиента или
  • като OPTIMEX достави на клиента поръчаната стока, като в този случай от решаващо значение е достъпът на стоката до клиента, или
  • като OPTIMEX след предаване на поръчката на клиента го задължи да извърши плащането.
Ако са налице няколко от посочените по-горе алтернативи, договорът се счита за сключен в момента, в който едно от посочените по-горе положения настъпи първо. Срокът да приемане на предложението започва в деня след изпращане на предложението от клиента и завършва с изтичане на петия ден след изпращането на предложението. Ако OPTIMEX не приеме предложението на клиента в рамките на указания срок, това се счита за отхвърляне на предложението, в резултат на което клиентът вече не е обвързан със своето волеизявление.
2.5        При подаване на предложение чрез онлайн формуляра на OPTIMEX за поръчка текстът на договора се запаметява от OPTIMEX и се изпраща на клиента след изпращането на неговата поръчка заедно с настоящите ОТУ в текстова форма (напр. имейл, факс или писмо). След изпращане на поръчката от клиента обаче текстът на договоре вече не може да бъде изтеглен през интернет страницата на OPTIMEX.
2.6        Преди обвързващото подаване на поръчката с помощта на онлайн формуляра на OPTIMEX за поръчка клиентът може чрез внимателно прочитане на изобразената на екрана информация да открие евентуални грешки при въвеждането. При това ефикасно техническо средство за по-лесно откриване на грешки при въвеждането може да бъде функцията оптично увеличение (zoom) на браузъра, с помощта на която може да се увеличи изображението на екрана. Клиентът може с помощта на обичайните функции на клавиатурата и мишката да коригира въвежданите от него в рамките на електронния процес на поръчка данни дотогава, докато натисне клавиша за завършване на процеса на поръчка.
2.7        За сключването на договора може да бъде използван немски или английски език.
2.8        Обработката на поръчката и установяването на контактите по правило се осъществява по имейл и с помощта на автоматизирана обработка на поръчката. Клиентът трябва да се увери, че посоченият от него за обработката на поръчката имейл адрес е верен, така че на този адрес да могат да се получават изпращаните от OPTIMEX имейли. Особено при използването на SPAM-филтри клиентът трябва да се увери, че ще бъдат доставяни всички имейли, изпращани от OPTIMEX или от упълномощени от него за обработката на поръчката трети лица.

3. Право на отказ

3.1        Потребителите по принцип имат право на отказ.
3.2        Допълнителна информация за правото на отказ може да се получи от указанията относно правото на отказ на OPTIMEX.
3.3        Правото на отказ не е валидно за потребители, които по времето на сключването на договора не са били граждани на държава членка на Европейския съюз и чиито единствено местоживеене и адрес за доставка по време на сключването на договора са били извън Европейския съюз.

4. Цени и условия на плащане 

4.1        Всички цени са в евро (€) с включен ДДС, плюс разходи за доставка и изпращане. Цените за доставка и изпращане могат да се видят с помощта на следния линк: [Link]
4.2        Валидни са цените в момента на поръчката. Специалните оферти в онлайн магазина могат да бъдат ограничени по време или количество. Подробности могат да се получат от съответните описания на продуктите.
4.3        Клиентът ще извърши плащането във връзка със своята поръчка в онлайн магазина, като използва някой от приетите начини на плащане. Приемат се следните начини на плащане:
  • Кредитна карта / директен дебит чрез PayPal PLUS
При плащане с кредитна карта чрез PayPal Plus не е необходимо клиентът да разполага със сметка в PayPal, за да можи за извърши плащане чрез PayPal PLUS. PayPal PLUS позволява на клиента директно да въведе данните за плащането.
  • PayPal
При плащане чрез PayPal в края на процеса на поръчване клиентът ще бъде препратен директно към PayPal. В PayPal клиентът може да се регистрира чрез своята сметка в PayPal, да открие нова сметка в PayPal или да плати като гост на PayPal.
  • Предплащане
Когато плащането ще се извърши предварително, поръчаните продукти ще бъдат изпратени едва след като плащането на клиента постъпи по банковата сметка на OPTIMEX. След осъществяване на поръчката клиентът получава имейл съобщение с информация за извършване на превода (потвърждение на поръчката) При превода клиентът трябва да посочи в основанието за плащане своя „референтен номер на плащането“, който е получил с потвърждението на поръчката.
В зависимост от банката може да са необходими от един до четири работни дни за постъпване на плащането на клиента в банковата сметка на OPTIMEX. Поръчаните продукти остават запазени за клиента до постъпване на плащането – но най-много 14 дни.

Данни за банковата сметка:
Получател на плащането: OPTIMEX Services GmbH
IBAN: DE DE91 3704 0044 0211 8180 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX
Основание за плащането: „Основания за плащане“ на клиента

При възстановяване на суми на клиента (т.е. при отказ) OPTIMEX използва същото платежно средство като избраното от клиента при неговата поръчка.

5. Условия на доставка и експедиция

5.1           Доставката се извършва единствено в рамките на Европа.
При доставки извън Германия в отделни случаи могат да бъдат начислени допълнителни данъци и такси (напр. мита). В такива случаи плащането не се извършва на доставчика, а на компетентните митнически и данъчни служби.
С оглед на разпоредбите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) опасни стоки, като например батерии, не могат да бъдат доставени до всички държави и определени региони. Това се указва на клиентите в самото описание на стоката и преди сключването на договора за продажба. В такива случаи не е възможно сключването на договор за продажба.
5.2        При стоки, които се доставят чрез куриерска служба, доставката се осъществява „франко бордюра на тротоара“, следователно до най-близкия до адреса на доставка обществено достъпен бордюр на тротоара, освен ако от информацията за доставките в онлайн магазина на OPTIMEX не следва друго и ако не е договорено друго.
5.3        Ако транспортното предприятие изпрати стоката обратно на продавача, тъй като връчването ѝ на клиента е било невъзможно, разноските за неосъществената доставка се поемат от клиента. Това не е валидно, когато клиентътът ефективно упражни правото си на отказ, когато не носи отговорност за обстоятелствата, които са довели до невъзможността за доставка или когато временно е бил възпрепятстван да приеме доставяната услуга, при условие че OPTIMEX го е уведомил предварително в разумен срок.
5.4        Ако клиентът е предприятие, с предаване на продуктите на упълномощения за доставката им логистичен партньор рискът за случайното им унищожаване или случайното влошаване на качеството преминава върху клиента.
5.5        OPTIMEX си запазва правото да прекрати договора в случай на неправилна или неотговаряща на изискванията собствена доставка. Това е валидно само ако OPTIMEX не носи отговорност за доставянето и ако той с дължимата грижа е сключил с подизпълнителя конкретна заместваща сделка. OPTIMEX ще направи всичко възможно да достави стоката. В случай че стоката не е налице или само частично е налице, клиентът бива незабавно уведомен и платените от него суми незабавно ще бъдат възстановени.

6. Запазване на правото на собственост

6.1        Доставените на клиента преди плащането продукти остават собственост на OPTIMEX до издължаване на цялата покупна цена плюс евентуални допълнителни разходи на OPTIMEX, свързани с продуктите (като например разходи за доставка).
6.2        По време на съществуването на запазено право на собственост на клиента е забранено всякакво разпореждане с продуктите (като например прехвърляне на правото на собственост, заемане).

7. Предмет на изпълнение

7.1        Доставяните продукти са свободни от материални дефекти, когато при предаването им на клиента те са годни за обичайната употреба и притежават стандартните за типа на продукта характеристики. Отклонения, които засягат незначително стойността и пригодността на продукта, не са дефекти.
7.2        Свойства, които подобряват стойността и пригодността на продукта или ги засягат незначително, не се считат за отклонение от договорените характеристики на продукта.

8. Вреди при транспорт

8.1           Клиентът трябва незабавно да уведоми транспортния доставчик за наличието на явни транспортни вреди по стоката. Освен това трябва да бъде извършено уведомяване до клиентското обслужване на OPTIMEX на номер +49 2234 - 990 92 70 или чрез електронно писмо, адресирано до order@optimex-services.com zu erfolgen. Ако се пропусне предявяване на рекламация или не бъде осъществен контакт, това е без последствия по отношение на законните гаранционни права. По този начин клиентът помага на OPTIMEX да предяви собствените си претенции по отношение на превозвача и транспортната застраховка.
8.2           Ако клиентът е търговец и договорът представлява част от функционирането на неговата търговска дейност, е валиден § 377 от HGB.

9. Материални дефекти (гаранция)

9.1           В случай на дефекти или ако клиентът се нуждае от техническа помощ, на негово разположение е службата за техническа подкрепа на OPTIMEX, като информацията за контакт е дадена в точка 15.
9.2           В случай на дефекти, причината за които е била налице в момента на прехвърлянето на риска, OPTIMEX по избор на клиента първо ще осъществи допълнително изпълнение, при условие че избраният начин на допълнителното изпълнение не е свързан с непропорционално високи разходи за OPTIMEX. В този случай претенцията на клиента се ограничава до друг начин на допълнително изпълнение.
9.3           В случай на замяна на дефектната стока OPTIMEX ще демонтира несъответстващата стока от съответното място, при условие че тя е била монтирана там добросъвестно от клиента и съответно ще инсталира на нейно място заместващата стока, съответно ще упълномощи за демонтажа и монтажа трето лице (например сервизен партньор) или по избор на OPTIMEX ще поеме необходимите за тези действия разходи. OPTIMEX може обаче да ограничи възстановяването на разходите до сума, пропорционална на стойността, която потребителската стока би имала, ако беше изправна и на значимостта на недостатъка.
9.4           Клиентът трява да предостави документацията и информацията, които са необходими на OPTIMEX за отстраняване на дефектите.
9.5           Исковете за дефекти не се разпростират върху естественото износване или повреди, които възникват след доставката поради неправилно или небрежно боравене, прекомерно или непредвидено в спецификацията на продукта натоварване, използване на неподходящи оборудване и помощни средства, предприети от клиента или по негова инициатива неправилни изменения на продуктите, поради особени външни влияния, които не са предвидени в договора, както и поради невъзпроизводими софтуерни грешки.
9.6           Клиентът има правото да намали покупната цена или да прекрати договора, ако допълнителното изпълнение се е оказало неуспешно или е неприемливо за OPTIMEX. Един ремонт се счита за провален след неуспешен втори опит, освен ако поради естеството на стоката или дефекта, или на други обстоятелства не следва нещо друго. В случай на прекратяване на договора OPTIMEX има право на адекватно обезщетение за ползването на дефектния продукт до този момент.
9.7           Ако клиентът е в ролята на потребител, при покупка на нова стока гаранционните претенции изтичат 24 месеца след доставката, а при покупка на употребявани продукти – 12 месеца след доставката.
9.8           Ако клиентът е в ролята на предприемач, при покупка на нова стока гаранционните претенции изтичат 12 месеца след доставката. Гаранция за употребявани продукти е изключена в случая на клиенти, които са в ролята на предприемачи; отговорността на OPTIMEX за телесни повреди и увреждане на здравето, както и за такива, дължащи се на преднамерено, грубо небрежно или недобросъвестно поведение и на правната отговорност за продукта, остава незасегната.
9.9           Клиентът дава изрично съгласие за прехвърляне на предоставянето на гаранция на упълномощено от OPTIMEX дружество за услуги в държавата, в която е придобит продуктът.
9.10         Исковете за обезщетение са изключени, освен когато съгласно точка 10 задължително се поема отговорност.

10. Отговорност

10.1         OPTIMEX поема неограничена отговорност за причинени от фирмата щети, произтичащи от загуба на живот, телесни повреди и увреждане на здравето, както и за преднамерени действия и груба небрежност. Поемането на отговорност съгласно Закона за отговорността за стоки, както и за следващата от гаранцията остава незасегнато.
10.2         При леко нарушение поради небрежност на други съществени договорни задължения отговорността на OPTIMEX е ограничена до типичните договорни, предвидими щети.
10.3         За причинени от OPTIMEX имуществени вреди фирмата компенсира разходите за възстановяване на стоките в размер до 250 000 евро на събитие на загуба.
10.4         OPTIMEX не може да носи отговорност за щети, които възникват поради невнимателно боравене на клиента с неговите клиентски данни (например данни за кредитната карта, данни за банковата сметка и т.н.) Затова клиентът внимателно трябва да борави със своите клиентски данни.
10.5         Надхвърлящи описаните в тези условия искове за обезщетение на клиента, независимо от правното основание, особено претенции поради пропуснати ползи, загуба на информация и данни, поради последващи загуби или безполезни разходи, са изключени. Промени в доказателствената тежест във вреда на клиента не са свързани с дадените по-горе разпоредби.

11. Алтернативно уреждане на спорове

11.1         Европейската комисия предоставя на потребителите платформа за извънсъдебно уреждане на спорове. Това дава на потребителите възможност за първоначално уреждане на спорове, свързани с тяхна онлайн поръчка, без да трябва да се обръщат към съда. 1> Платформата за уреждане на спорове е достъпна чрез следния външен линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr
11.2         Фирмата не е нито задължена, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове.

12. Заключителни разпоредби

12.1         За изхвърлянето на батерии и отпадъци от електрическо и електронно оборудване са валидни „Указанията към закона за батериите“, които се прилагат към доставката и могат да бъдат извикани в онлайн магазина от http://shop.OPTIMEX.com/de/returns/ abrufbar sind. Клиентът трябва да ги спазва.
12.2         Приложимо е само немското право. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11.4.1980 г. (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) не се прилага. Ако клиентът е потребител, са валидни освен това и императивните разпоредби за защита на потребителите в държавата, на територията на която клиентът има обичайно местопребиваване, стига те да предлагат на клиента по-добра защита.
12.3         OPTIMEX може да преотстъпва на трети лица в рамките на законовите предписания исковете за вземания срещу клиент, произтичащи от или свързани с поръчки на клиента в онлайн магазина.
12.4         Съпътстващите ограничения, измененията и/или допълненията трябва да са в текстова форма.
12.5         Ако клиентът няма обща подсъдност в Германия или в някоя друга държава членка на ЕС, или ако е търговец, юридическо лице съгласно публичното право или публичноправен специален фонд, за уреждане на всички спорове, произтичащи от или свързани с договора, изключително компетентен е съдът в Кьолн.
12.6         Ако отделни разпоредби на тези ОТУ са изцяло или отчасти неефективни, това не засяга ефективността на останалата част на договора.
 
За контакти: 
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31
D - 50858 Кьолн
Тел: +49 2234 - 990 92 24
Факс: +49 2234 - 990 92 21
info@optimex-shop.com

Окръжен съд Кьолн, HRB № 65256, USt-IdNr. DE 815054497