Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met surfen op Optimex-Shop.com, stemt u in met het gebruik van cookies. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken, vindt u in onze privacyverklaring.  Meer informatie.
Accepteren

Herroeping en herroepingsformulier

Informatie over het herroepingsrecht en herroepingsformulier

Consumenten beschikken over een herroepingsrecht op basis van de volgende voorwaarden, waarbij een consument een natuurlijk persoon is die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend niet vallen onder commerciële activiteiten dan wel zelfstandige beroepsgerelateerde werkzaamheden.
 
Informatie over het herroepingsrecht
 
Herroepingsrecht
U bent gerechtigd deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen en begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij (anders dan de transporteur) de artikelen in ontvangst genomen heeft.
 
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons,
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31, D - 50858 Köln
tel.: +49 2234 - 990 92 70
fax: +49 2234 - 990 92 21
E-mail: order@optimex-shop.com
 
door middel van een duidelijke schriftelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een faxbericht of een e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor de bijgevoegde sjabloon voor het herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.
 
Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te verzenden.
 
Gevolgen van de herroeping
Als u overgaat tot herroeping van deze overeenkomst, zullen wij alle van u ontvangen bedragen inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zijn ontstaan omdat u hebt gekozen voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering) zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen enkel geval worden voor deze terugbetaling kosten aan u doorberekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de betreffende artikelen terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de artikelen teruggestuurd hebt, al naargelang wat eerder het geval is.
 
U dient de artikelen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van de overeenkomst terug te sturen of terug te geven. Aan deze termijn is voldaan als u de artikelen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor de retourzending van de artikelen zijn voor uw rekening.
 
U bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de artikelen als dit waardeverlies is ontstaan omdat op een wijze met de artikelen is omgegaan die voor het beoordelen van hun staat, eigenschappen en werking niet noodzakelijk is.
 
U draagt de directe kosten van de retourzending van artikelen die als pakket kunnen worden verzonden en de kosten van de retourzending van artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden.
 
Uitsluiting dan wel voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor
- de levering van goederen die niet vooraf gefabriceerd zijn en waarbij de consument een individuele keuze moet maken of een beslissing moet nemen waarop de fabricage wordt gebaseerd, of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften van de consument.
 

Herroepingsformulier-sjabloon

(Vul dit formulier in als u een overeenkomst wilt herroepen en stuur het vervolgens naar ons terug.)

Aan:
OPTIMEX Services GmbH
Toyota-Allee 31, D - 50858 Köln
Tel.: +49 2234 - 990 92 70
fax: +49 2234 - 990 92 21
E-mail: order@optimex-shop.com
 
Bij deze herroep(en) ik/wij(*) de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de koop van de volgende artikelen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
_______________________________________________
_______________________________________________
 
Besteld op _______________________(*) /ontvangen op _______________________(*)

Naam van de consument(en) ______________________________________
Adres van de consument(en) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 
_________      _____________________________________________________
Datum              Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een mededeling op papier)  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Annuleringsformulier downloaden als pdf