Táto webová stránka používa súbory cookie. Ďalším používaním stránky Optimex-Shop.com súhlasíte s používaním súborov cookie. Detailné informácie a spôsob odmietnutia používania súborov cookie nájdete v našich informáciách o ochrane osobných údajov.  Viac informácií.
Prijať

Formulár pre výber a zrušenie

Poučenie a formulár na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľom prislúcha právo odstúpiť od zmluvy, pričom spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvorí právny úkon na také právne účely, ktoré je možné prevažne pripísať živnostenskej alebo samostatne zárobkovej činnosti:
 
Poučenie o odstúpení od zmluvy
 
Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní.
Lehota na odstúpenie je štrnásť dní odo dňa, kedy ste vy alebo vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný tovar.
 
Ak chcete od zmluvy odstúpiť, musíte nás ako spoločnosť
OPTIMEX Services GmbH,
Toyota-Allee 31, 50858 Kolín, Nemecko
Tel.: +49 2234 - 990 92 70,
Fax: +49 2234 - 990 92 21
E-mail: order@optimex-shop.com
 
prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. list poslaný poštou, fax alebo e-mail) informovať o rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ale nie je predpísaný.
 
V rámci zachovania lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby ste oznámenie o využití práva na odstúpenie od zmluvy poslali pred uplynutím príslušnej lehoty.
 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Ak odstúpite od tejto zmluvy musíme vám bezodkladne vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na prepravu (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že ste si zvolili iný typ prepravy, ako je nami ponúkaná najvýhodnejšia štandardná preprava) najneskôr do štrnástich dní odo dňa prijatia vášho oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Na vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, ak nie je dohodnuté inak; v žiadnom prípade vám nebudú z dôvodu tohto vrátenia platby vyúčtované žiadne odmeny. Vrátenie platby môžete odmietnuť, kým nám tovar nevrátite, alebo kým neposkytnete dôkaz o tom, že bol tovar odoslaný, podľa toho, čo nastane skôr.
 
Tovar musíte poslať späť alebo ho odovzdať bezodkladne a v každom prípade do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota platí v prípade, keď tovar pošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Bezprostredné náklady spojené s odoslaním tovaru späť budete niesť vy.
 
Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte nahradiť, ak tovar stratil hodnotu z dôvodu zaobchádzania, ktoré nie je v súlade s charakteristikami, vlastnosťami a spôsobom fungovania tovaru.
 
Budete niesť bezprostredné náklady na zaslanie tovaru späť vo forme balíka, ako aj bezprostredné náklady na zaslanie späť tovaru, ktorý nie je možné poslať ako balík.
 
Vylúčenie resp. predčasná strata platnosti práva na odstúpenie od zmluvy:
Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká pri zmluvách
– na dodanie tovaru, ktorý nie je predpripravený a na výrobu ktorého je dôležitý individuálny výber alebo nariadenie spotrebiteľa, alebo ktorý je vyrobený na mieru podľa osobných požiadaviek spotrebiteľa.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete od zmluvy odstúpiť, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho.)

Príjemca:
OPTIMEX Services GmbH,
Toyota-Allee 31, 50858 Kolín, Nemecko
Tel.: +49 2234 - 990 92 70,
Fax: +49 2234 - 990 92 21
E-mail: order@optimex-shop.com
 
Týmto odstupujem(e) od zmluvy, ktorú som/sme uzavrel(i) o nákupe tohto tovaru (*)/poskytnutí týchto služieb (*)
_______________________________________________
_______________________________________________
 
Objednaný dňa ___________________(*)/prevzatý dňa (*)_______________________(*)
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov______________________________________
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________      _____________________________________________________
Dátum          Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len pri oznámení listom)
 
(*) Nehodiace sa preškrtnite

Stiahnite si formulár na zrušenie ako PDF